top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vikinggård Cottages  
 

Artikel 1. Algemeen en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

1.1 Vikinggård Cottages (Vit Höljes AB), gevestigd te Höljes Zweden.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder cliënt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan Vikinggård Cottages (Vit Höljes AB), verder te noemen: Vikinggård Cottages, opdracht heeft gegeven tot het leveren van een dienst of diensten.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vikinggård Cottages gedane offertes en ook op alle andere vormen van overeenkomsten tussen Vikinggård Cottages en haar cliënten, respectievelijk hun rechtsopvolgers, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes of alle andere vormen van gesloten overeenkomsten.

1.4 De toepasselijkheidverklaring door de cliënt van eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Deze algemene voorwaarden zullen ook toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen regelen, tenzij op enig moment uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen.

1.6 Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Wijzigingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen eerst gelden nadat ze schriftelijk zijn afgesproken, bijvoorbeeld in correspondentie of in een tussen partijen gesloten akte.

 

Artikel 2. Offertes totstandkoming overeenkomst.

2.1 Offertes of alle andere vormen van gesloten overeenkomsten zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk met zoveel woorden wordt vermeld dat de offerte of elke andere vorm van een overeenkomst tot een bepaalde datum gestand wordt gedaan. Vikinggård Cottages kan een naar aanleiding van een offerte of elke andere vorm van een overeenkomst gegeven opdracht zonder opgave van redenen onmiddellijk na aanvaarding nog weigeren zonder tot iets verplicht te zijn.

2.2 Een overeenkomst met Vikinggård Cottages komt tot stand op het laatste van de navolgende tijdstippen:

 • Door het terugontvangen door Vikinggård Cottages van de aan de cliënt toegezonden offerteaccordering, nadat die door de cliënt is ondertekend.

 • Het achterwege blijven van de terugzending kan aan Vikinggård Cottages echter niet worden tegengeworpen, dan wel afbreuk doen aan het bewijs dat een overeenkomst tot stand is gekomen.

 • Zodra met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt.

 • Zodra de eventueel bedongen vooruitbetaling of informatie, zoals in de offerte of offerteaccordering omschreven, door Vikinggård Cottages ontvangen is.

2.3 Cliënt staat in voor alle door hem ter beschikking gestelde gegevens, stukken en vrijwaart Vikinggård Cottages tegen alle aanspraken hieromtrent.

 

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. Prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. 

3.2 De cliënt zal aan Vikinggård Cottages een bij schriftelijke overeenkomst afgesproken vergoeding betalen. Het overeengekomen bedrag kan worden gewijzigd door middel van een daartoe strekkende brief van Vikinggård Cottages aan de cliënt. Deze brief wordt per email verstuurd tenminste 2 weken voordat de wijzigingen zullen gelden.

3.3 Als door Vikinggård Cottages een samengestelde offerte is gedaan, geldt de offerte uitsluitend voor het geheel van te leveren diensten en uit te voeren bijbehorende werkzaamheden. De opgave kan dus niet door de cliënt worden gesplitst.
 

Artikel 4. Betaling

4.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, heeft Vikinggård Cottages het recht in gedeelten (zoals omschreven in de offerteaccordering) aan cliënt te factureren. Vikinggård Cottages is gerechtigd vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen (zoals omschreven in de offerteaccordering).

  

Artikel 5. Het aangaan van een overeenkomst

5.1 Boeking. Door een boeking te maken maakt u een reservering waarna u een boekingsbevestiging ontvangt. De boeking wordt pas definitief nadat de aanbetaling is ontvangen. Uiterlijk 6 weken voor de aankomstdatum en wanneer de totale reissom is voldaan, ontvangt u van ons uw reisbescheiden (voucher). De reisovereenkomst tussen Vikinggård Cottages en u bestaat uit de voucher, de boekingsbevestiging en deze algemene voorwaarden.

5.2 Reisbescheiden. Alle reisbescheiden worden u per e-mail toegestuurd.

5.3 Reisgezelschap. Houdt u er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor de rest van het reisgezelschap. Dit betekent dat u ervoor moet zorgen dat u en het reisgezelschap de contractuele verplichtingen nakomen en zich als goede gasten gedragen.

5.4 Online aanbod. De informatie over vakantiewoningen op onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Door omstandigheden kan de beschrijving of foto's enigszins afwijken van de actuele situatie. Zo kan er bijvoorbeeld een andere bank in het vakantiehuis staan. Zolang deze verschillen niet significant zijn, kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

5.5 Fouten. Wij zijn niet gebonden aan een duidelijk herkenbare vergissing/fout, zoals prijsfouten, bijv. als gevolg van druk- of rekenfouten of allocatiefouten in het internet.

5.6 Speciale verzoeken. Wij houden graag rekening met eventuele wensen van gasten bij een boeking. Vikinggård Cottages kan echter niet garanderen dat aan dergelijke verzoeken wordt voldaan. De door ons aangeboden diensten zijn in principe niet geschikt voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Wij zijn echter graag bereid u hierover van geval tot geval te adviseren. Speciale wensen alsmede boekingen onder voorwaarden en mondelinge afspraken zijn slechts geldig in die gevallen waarin deze schriftelijk door Vikinggård Cottages zijn bevestigd.

5.7 Reissom betaling. De volledige reissom dient door u te worden voldaan. Als datum van betaling geldt de datum waarop de betaling op de bankrekening van Vikinggård Cottages is ontvangen. Bij betaling in een andere valuta, dient u rekening te houden met het prijsverschil ten gevolge van de wisselkoers. Bij boekingen die korter dan 6 weken voor vertrek worden gemaakt, dient de gehele reissom direct te worden betaald. Betaling per bankoverschrijving wordt in dit geval niet meer geaccepteerd.

Te late betaling. Als op de overeengekomen vervaldag geen aanbetaling en/of eindafrekening is ontvangen, heeft Vikinggård Cottages het recht de reisovereenkomst te annuleren (ontbinden). Vikinggård Cottages mag de annuleringskosten bij u in rekening brengen. Na annulering van de reisovereenkomst zullen andere gasten het vakantiehuis kunnen boeken en kan Vikinggård Cottages u geen beschikbaarheid van het vakantiehuis meer garanderen.

5.8 Waarborgsom en bijkomende kosten. In sommige gevallen is een borgsom van toepassing. Daarnaast kunnen extra kosten verschuldigd zijn, zoals voor bedlinnen en/of (eind)schoonmaak.

5.9 Verblijf en deelname activiteiten: het verblijf en de deelname aan onze activiteiten is geheel op eigen risico. 

6. Verblijf

6.1 Check-in: de reguliere check-in tijd is 15.00 uur.

6.2 Bij aankomst. De sleutels worden bij de vakantiewoning aan u overhandigd. Indien u het vakantiehuis niet kunt betrekken zoals overeengekomen, bijvoorbeeld als gevolg van zeer druk wegverkeer of om persoonlijke redenen, en er geen sprake is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden op de plaats van bestemming of in de directe omgeving daarvan die een tijdige aankomst sterk bemoeilijken, heeft Vikinggård Cottages recht op de betaling. Hetzelfde geldt indien u de vakantiewoning eerder verlaat.

6.3 Check-out. Op de in de overeenkomst vermelde vertrekdatum dient het vakantiehuis in schone staat, d.w.z. in dezelfde staat als waarin het aan u is opgeleverd, uiterlijk om 11.00 uur te worden verlaten en opgeleverd aan de huiseigenaar, of diens vertegenwoordiger. Indien van toepassing vindt u in uw reisovereenkomst alternatieve uitchecktijden. Als u het vakantiehuis niet op het aangegeven tijdstip heeft verlaten, wordt dit in rekening gebracht op basis van het beleid van het vakantiehuis.

6.4 Basisschoonmaak. Voor uw vertrek dient u een basisschoonmaak uit te voeren. De basisschoonmaak omvat het schoonmaken van de keuken, het afwassen en opbergen van het servies, het verwijderen van alle etensresten en alle afval, het strippen van de bedden en het vegen of stofzuigen van alle vertrekken, zodat het gehuurde in veegschone staat kan worden opgeleverd. Indien de basisschoonmaak niet naar behoren wordt uitgevoerd, is Vikinggård Cottages gerechtigd de extra kosten aan u door te berekenen.

6.5 Schade. Het kan natuurlijk gebeuren dat u of uw reisgezelschap schade veroorzaakt in of om het vakantiehuis. Wij verzoeken u de schade zo spoedig mogelijk aan Vikinggård Cottages te melden, zodat niemand voor verrassingen komt te staan. In dat geval kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade en de kosten die daaraan verbonden zijn.

 

7. Bijzondere voorwaarden en instructies

7.2 Vaste/variabele kosten. Vaste kosten die in alle gevallen moeten worden betaald, zijn inbegrepen in de prijs die op onze website wordt vermeld. Variabele kosten die afhankelijk zijn van het aantal personen dat meereist, de samenstelling van het reisgezelschap of van het verbruik (zoals de toeristenbelasting, elektriciteit, verwarming, brandhout, water) kunnen aan de huiseigenaar verschuldigd zijn, afhankelijk van het verbruik in het vakantiehuis. Kosten voor elektra zullen op basis van actueel verbruik tegen het dan geldende actuele tarief worden doorberekend. De meterstand wordt bij aanvang en vertrek genoteerd. De kosten dienen ter plaatse te worden voldaan. Indien u vragen heeft over de door u te betalen variabele kosten, kunt u contact opnemen met Vikinggård Cottages.

8. Huisdieren. In de beschrijving van het vakantiehuis staat vermeld of een huisdier (beperkt tot een hond of kat) is toegestaan in het vakantiehuis. Een huisdier moet altijd worden geregistreerd bij het maken van een boeking en er moet informatie worden verstrekt over het huisdier en de grootte ervan, zelfs als in de woningbeschrijving staat dat huisdieren zijn toegestaan. Bepaalde hondenrassen, meestal de zgn. vechthonden, zijn in veel landen onderworpen aan strenge regels, of zijn onderworpen aan een algeheel verbod. Informeert u zich tijdig over de voor u geldende voorschriften. Het is niet toegestaan om honden los op het terrein te laten lopen; honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn. Indien huisdieren zonder toestemming worden meegenomen, kan Vikinggård Cottages eisen dat de betreffende dieren verwijderd worden.

9. Verwarming. In de vakantiewoningen is verwarming aanwezig in de vorm van een luchtwarmtepomp. Informatie over het in- en uitschakelen ervan zal worden verstrekt door de huiseigenaar.

10. Wifi is alleen beschikbaar bij het centrale woonhuis.

11. Maximum aantal gasten. De vakantiewoning mag niet worden bewoond en gebruikt door een groter aantal gasten dan in de boekingsbevestiging is bevestigd. Het genoemde maximum aantal personen geldt ook voor kinderen en peuters, tenzij ander overeengekomen met Vikinggård Cottages en bevestigd in de boekingsbevestiging. Overbezettng van de vakantiewoning geeft Vikinggård Cottages het recht om de huurprijs met terugwerkende kracht naar evenredigheid te verhogen, vermeerderd met eventuele meerkosten. Het aan Vikinggård Cottages toekomende recht op ontbinding wordt door het bovenstaande niet aangetast.

12. Externe factoren. Externe factoren, overmacht en bijzondere regionale factoren zoals de aanwezigheid van insecten, loslopende honden, gure weersomstandigheden of de toestand van de openbare weg, geven u niet het recht om een vordering tegen Vikinggård Cottages in te stellen.

13. Uw verblijf in een van de vakantiewoningen is geheel voor eigen risico.

14. Alleen volwassenen. U kunt alleen een boeking maken als u 18 jaar of ouder bent.

15. Feesten, evenementen en bijeenkomsten met genodigden. Het vakantiehuis is bedoeld voor u en uw reisgezelschap. Het is niet toegestaan feesten, evenementen of bijeenkomsten te organiseren met genodigden anders dan personen uit het reisgezelschap. Indien dit niet wordt nageleefd, zal Vikinggård Cottages de reisovereenkomst beëindigen en kosten in rekening brengen, waaronder, indien van toepassing, schoonmaakkosten en schadevergoeding.

16. Naleving. Als gast bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de naleving van de geldende voorschriften in het land van binnenkomst en vertrek, evenals de gezondheidsvoorschriften, paspoort- en visumvoorschriften en de voorschriften voor de toelating van huisdieren. De ambassades/consulaten in het land dat u bezoekt, zullen eveneens informatie verschaffen. Alle boetes die u oploopt als gevolg van het niet naleven van deze voorschriften, in het bijzonder de betaling van annuleringskosten, zijn voor uw rekening.

17.1 Bij 1-daagse diensten dient het inschrijfgeld volledig te worden voldaan voor aanvang van de dienst.

17.2 Bij meerdaagse diensten dient het verschuldigde totale factuurbedrag als volgt voldaan te worden:

 • 50% van het totale factuurbedrag bij accordering van de offerte;

 • 50% van het totale factuurbedrag 1 maand voor aanvang van de betreffende dienst.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

17.3 Indien de factuur 14 dagen na de overeengekomen betalingstermijnen in de offerteaccordering nog onbetaald is gebleven, wordt het in rekening gebrachte bedrag vanaf de 15de dag automatisch verhoogd met een vertragingsrente van 5% per maand of gedeelte van een maand, welke rente de cliënt aan Vikinggard Cottages verschuldigd is door het enkele feit van niet betaling binnen de gestelde termijnen zoals overeengekomen in de offerteaccordering en wel over het factuurbedrag inclusief B.T.W.

17.4 Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet het feit dat de cliënt van rechtswege en zonder dat de ingebrekestelling nodig is jegens Vikinggård Cottages in verzuim is, wanneer niet binnen de overeengekomen termijnen betaald is.

17.5 Alle betalingen dienen te geschieden, zonder enig recht op korting, opschorting, aftrek en/of verrekening, op een door Vikinggård Cottages aangewezen bankrekening.

17.6 Betaling wordt geacht te zijn geschied wanneer de bankrekening van Vikinggård Cottages is gecrediteerd of bij contante betaling.

17.7 Alle door cliënt gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van alle verschuldigde rente en door Vikinggård Cottages gemaakte (invorderings-)kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langste openstaan, ook indien cliënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op de latere factuur. Vikinggård Cottages is voorts gerechtigd tot verrekening.

17.8 Indien en voor zover cliënt met de betaling in verzuim is, alsmede in geval van faillissement, boedelafstand, surséance van betaling, beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd en beëindiging van zijn onderneming, is al hetgeen Vikinggård Cottages van cliënt te vorderen heeft, onmiddellijk opeisbaar, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

17.9 Vikinggård Cottages heeft steeds het recht te verlangen dat door de cliënt op voor Vikinggård Cottages aanvaardbare wijze zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder de betaling voor de te leveren diensten. Niet voldoening aan een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van Vikinggård Cottages geeft Vikinggård Cottages het recht de vergoeding voor de te leveren diensten onmiddellijk en geheel op te eisen, dan wel de overeenkomst bij brief op te schorten of te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd het recht van Vikinggård Cottages op schadevergoeding.

17.10 Indien korting is overeengekomen, vervalt de korting van rechtswege op de dag dat de betalingstermijn, genoemd in lid 2 van dit artikel, is verstreken en het verschuldigde bedrag niet (geheel) is betaald.

17.11 De cliënt is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Vikinggård Cottages alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus en ook de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 20% van het door de cliënt verschuldigde bedrag met een minimum van € 300,00.

 

18. Annulering

18.1 Bij annulering vanuit de cliënt, zal per dienst worden bekeken hoe de annulering is verlopen en welke reden voor annulering er wordt aangebracht. De volgende redenen voor annulering zijn niet van toepassing voor een geldige annulering: oorlog, staat van beleg, oorlogsdreiging, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportproblemen, brand, epidemieën, pandemieën, quarantaine, vaccinatieverplichtingen, weersomstandigheden, alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.

18.2 Bij annulering vanuit de cliënt bij een 1-daagse dienst (zoals bedoeld in artikel 4.2) en retourbetaling van het inschrijfgeld gelden de volgende criteria:

 • 100% retourbetaling van het inschrijfgeld tot 5 dagen voor aanvang van de dienst.

 • 50% retourbetaling van het inschrijfgeld tot 2 dagen voor aanvang van de dienst.

 • 0% retourbetaling van het inschrijfgeld bij annulering 1 dag voor aanvang van de dienst en op de dag van aanvang van de dienst.

18.3 Bij annulering vanuit de cliënt bij een meerdaagse dienst (zoals bedoeld in artikel 4.3) en retourbetaling van de factuur gelden de volgende criteria:

 • 0% retourbetaling van de 1e aanbetaling (zie artikel 4.3).

 • 100% retourbetaling van de 2e aanbetaling (zie artikel 4.3) bij een geldige annulering tot 1 maand voor aanvang van de dienst.

 • 50% retourbetaling van de 2e aanbetaling (zie artikel 4.3) bij een geldige annulering tot 14 dagen voor aanvang van de dienst.

 • 0% retourbetaling van de 2e aanbetaling (zie artikel 4.3) bij een geldige annulering tot 7 dagen voor aanvang van de dienst.

 • 100% retourbetaling van de 3e aanbetaling (zie artikel 4.3) bij een geldige annulering tot 7 dagen voor aanvang van de dienst.

 • 50% retourbetaling van de 3e aanbetaling (zie artikel 4.3) bij een geldige annulering tot 4 dagen voor aanvang van de dienst. Deze 3e aanbetaling is bedoeld om alle plaatselijke kosten te dekken ten tijde van de dienst.

 • 0% retourbetaling van de 3e aanbetaling (zie artikel 4.3) bij een geldige annulering van 4 dagen voor aanvang tot de dag van aanvang van de dienst. Deze 3e aanbetaling is bedoeld om alle plaatselijke kosten te dekken ten tijde van de dienst.

18.4 Bij annulering vanuit de client zal er een overleg plaats vinden tussen de client en Vikinggård Cottages om de betreffende dienst eventueel in datum of locatie in overleg en alle redelijkheid aan te passen. Mocht er gekozen worden voor een andere locatie van de dienst en deze dienst is duurder dan de in 1e instantie geboekte dienst, dan worden de extra kosten in rekening gebracht bij de client. Mocht de nieuwe dienst goedkoper zijn dan de in 1e instantie geboekte dienst, dan blijft de prijs gehandhaafd van de in 1e instantie geboekte dienst.

18.5 Bij annulering vanuit Vikinggård Cottages zal er een overleg plaats vinden tussen de client en Vikinggard Cottages om de betreffende dienst eventueel in datum of locatie, overleg en alle redelijkheid aan te passen. Mocht er gekozen worden voor een andere locatie van de dienst en deze is dienst is duurder dan de in 1e instantie geboekte dienst, dan wordt er bij een afwijking van 10% of meer extra kosten in rekening gebracht bij de client. Mocht de nieuwe dienst goedkoper zijn dan de in 1e instantie geboekte dienst, dan wordt het verschil in de prijs verrekend of er volgt een retourbetaling.

 

19. Overmacht

19.1 Onder overmacht van Vikinggård Cottages wordt verstaan elke van de wil van Vikinggård Cottages onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien - die nakoming door Vikinggård Cottages van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, staat van beleg, oorlogsdreiging, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportproblemen, brand, epidemieën, pandemieën, quarantaine, weersomstandigheden, ernstige storingen in het bedrijf van Vikinggård Cottages, alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.

19.2 Onder overmacht wordt tevens verstaan het uitvallen van een ingehuurde werknemer van Vikinggård Cottages, ten gevolge van bijvoorbeeld ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden, werkweigering of ontslagname, e.d.

19.3 Indien Vikinggård Cottages door het uitvallen van een werknemer, dan wel ingehuurde werknemer van haar niet in staat is de werkzaamheden voort te zetten, zal zij haar best doen uit eigen bestand een andere geschikte werknemer te vinden om het evenement te laten voortzetten. Vikinggård Cottages is evenwel niet aansprakelijk voor het moeten opschorten en/of beëindigen van de overeengekomen evenementen ten gevolge van het uitvallen van een werknemer, dan wel ingehuurd werknemer van Vikinggård Cottages bij overmacht.

19.4 Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

19.5 Indien Vikinggård Cottages bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare diensten afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

20. Aansprakelijkheid

20.1 De aansprakelijkheid van Vikinggård Cottages voor alle directe schade van cliënt is beperkt tot het alsnog uitvoeren van de overeengekomen c.q. het herstellen of vervangen van ondeugdelijke zaken dan wel, indien het vorenstaande (redelijkerwijze) niet (meer) mogelijk is, het restitueren van het in het kader van de betreffende overeenkomst door de cliënt betaalde bedrag; iedere verdere of andere aansprakelijkheid is uitgesloten tenzij aansprakelijkheid bestaat krachtens dwingend recht.

20.2 De cliënt heeft voorafgaand aan de activiteit alle persoonlijke omstandigheden, die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de geleverde dienst, daaronder begrepen alle medische of conditionele bijzonderheden, persoonlijk gemeld aan Vikinggård Cottages. Bijzonderheden: cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij voldoende in staat is om deel te nemen aan de geleverde dienst.

20.3 De cliënt dient in bezit te zijn van alle nodige verzekeringen en autopapieren die nodig zijn voor het rijden met zijn auto op openbare wegen.

20.4 De cliënt is verplicht tot naleving van aanwijzingen van Vikinggård Cottages die in het roadbook en in de deelnemersverklaring staan en aanwijzingen die worden vermeld tijdens de briefing die plaats vindt vlak voor aanvang van de geleverde dienst. Bij het niet naleven van de aanwijzingen die zijn aangegeven in het roadbook of zijn aangegeven tijdens de briefing bestaat de kans dat de cliënt wordt verwijderd van de activiteit, de door de cliënt betaalde borg voor het roadbook en inschrijfgeld wordt na verwijdering van de cliënt niet gecompenseerd.

20.5 Cliënt stelt Vikinggård Cottages direct of na einde van de activiteit op de hoogte van de door hem of door andere deelnemers gemaakte schade aan eigendom van derden. Hierna heeft de cliënt de gelegenheid zelf met de betreffende eigenaar de schade op te lossen. Bij in gebreke blijven van het oplossen van de schade door client, zal Vikinggård Cottages met de betreffende eigenaar in contact treden en zal Vikinggård Cottages alle kosten in rekening brengen bij de cliënt. De cliënt heeft dan 7 dagen de tijd om de gemaakte kosten door Vikinggård Cottages te betalen.

20.6 Vikinggård Cottages is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte schade c.q. gevolgschade die voortvloeit uit dan wel samenhangt met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door Vikinggård Cottages.

20.7 Vikinggård Cottages is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door opvolgen of gebruiken van aanwijzingen of informatie van de cliënt.

20.8 De cliënt zal in overleg met Vikinggård Cottages zijn schade zoveel mogelijk beperken. De aansprakelijkheid voor gevolgschade en schade van derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

20.9 Als de cliënt voor schade is verzekerd, kan van Vikinggård Cottages geen schadevergoeding gevorderd worden. Assuradeuren kunnen zich dus niet op subrogatie beroepen. De cliënt zal Vikinggård Cottages terzake vrijwaren.

20.10 Daar waar hiervoor aansprakelijkheid van Vikinggård Cottages is beperkt c.q. uitgesloten geldt dat ook voor diensten. Deelname aan de dienst van Vikinggård Cottages is geheel voor eigen risico van de cliënt. Vikinggård Cottages is niet aansprakelijk en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld, voor de door de cliënt zelf ontstane en gemaakte schade, schade aan eigendom van derden of boetes.

 

21. Duur en beëindiging

21.1 Voor het bepalen van de aanvangsdatum van de opzegtermijn bij beëindiging van een dienst geldt de datum van het poststempel van de schriftelijke opzegging aan Vikinggård Cottages.

21.2 Het niet in acht nemen van de overeengekomen duur van de opdracht of opzegtermijn, verplicht de cliënt tot het verlengen van de opdracht met de periode, die nodig is om de voorgeschreven opzegtermijn alsnog na te komen of tot het betalen aan Vikinggård Cottages van een vergoeding gelijk aan het overeen gekomen totale factuurbedrag, dat Vikinggård Cottages aan de cliënt in rekening zou hebben gebracht, indien het betreffende evenement in die periode normaal door gegaan zou zijn.

21.3 De duur van de opdracht wordt overeengekomen in de offerteaccordering.

21.4 De opdracht geldt voor de duur, die bij de totstandkoming van de opdracht is bevestigd. De opdracht kan tussentijds slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij schriftelijk een andere termijn in de opdrachtbevestiging is overeengekomen of partijen zijn overeengekomen, dat de opdracht tussentijds niet opzegbaar is.

 

22. Opschorting en ontbinding

22.1 Ingeval van verhindering tot nakoming door Vikinggård Cottages van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, kan Vikinggård Cottages zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door middel van een daartoe strekkende brief.

22.2 Na ontbinding, bedoeld in het vorige lid, is de cliënt gehouden tot betaling van het evenredig verschuldigde.

22.3 Indien de cliënt niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Vikinggård Cottages gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de cliënt in staat of bereid is aan zijn contractuele verplichting jegens Vikinggård Cottages te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging en liquidatie van de cliënt, heeft Vikinggård Cottages het recht om zonder ingebrekestelling haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst op te schorten en/of de vergoeding voor geleverde diensten geheel en onmiddellijk op te eisen en/of zonder rechterlijke tussenkomst deze overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Vikinggård Cottages tot enigerlei schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de andere rechten van Vikinggård Cottages.

 

23. Concurrentie

23.1 Als de door Vikinggård Cottages gemaakte dienst op enige manier dan ook wordt gekopieerd, opgeslagen in bijvoorbeeld Wiciloc of verspreid wordt aan derden, is artikel 10.2 van toepassing. Ook wordt de cliënt na de datum van de overtreding uitgesloten van welke activiteit van Vikinggård Cottages dan ook.

23.2 Per overtreding van het gestelde in artikel 9 lid 1 verbeurt de cliënt, zonder ingebrekestelling, een boete van € 2.500,-, te vermeerderen met een boete van € 250,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast heeft Vikinggård Cottages het recht naast de boete de daadwerkelijke schade te vorderen van cliënt.

​23.3 Indien cliënt de dienst van Vikinggård Cottages wenst over te nemen, zal de cliënt daartoe in onderhandeling met Vikinggård Cottages over moeten treden.

 

24. Klachten
Indien een klacht naar het oordeel van Vikinggård Cottages terecht is, zal Vikinggård Cottages dezelfde dienst of een andere dienst alsnog en deugdelijk aanbieden aan de cliënt. Is dat voor Vikinggård Cottages redelijkerwijze niet mogelijk, dan kan Vikinggård Cottages de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Slechts als en voor zover een klacht gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de cliënt op, zulks tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.

 

25. Geschillen

Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of die ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen in eerste aanleg en in kort geding uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij een kantonrechter elders bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

 

26. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is het Zweeds en Nederlands recht toepasselijk.

 

27. Vroegere voorwaarden
Door toepasselijkheidverklaring van deze algemene voorwaarden zijn eerder gehanteerde algemene voorwaarden van Vikinggård Cottages voor nieuwe rechtsverhoudingen komen te vervallen.

 

28. Schade aan het gehuurde huisje tijdens een verblijf, in welke vorm dan ook, komt geheel voor rekening van de huurder.

29. Vikinggård Cottages is op generlei wijze aansprakelijk voor schade aan bezittingen van client.

bottom of page